Regulamin Sklepu Internetowego

właścicielem sklepu internetowego jest firma
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„PIK – ŁOŻYSKA” Eksport – Import
JÓZEF KOT 
 
64-920 Piła, ul. Aleja Poznańska 79 
 
wpisana do ewidencji podmiotów gospodarczych pod nr 9679
tel.: (067) 2129748 NIP: 764-106-44-86; REGON: 570283798

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • PIK – właściciel sklepu internetowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PIK – ŁOŻYSKA” Eksport – Import Józef  Kot z siedzibą w Pile (64-920) przy ulicy Aleja Poznańska 79 
 • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PIK – ŁOŻYSKA” Eksport – Import Józef  Kot z siedzibą w Pile (64-920) przy ulicy Aleja Poznańska 79
 • Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar - produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach   sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną   (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w   szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.piklozyska.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Sklep gwarantuje poprawne działania sklepu internetowego pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, lub
  2. Google Chrome w wersji 50 lub nowszej, lub
  3. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.piklozyska.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe   oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ogólne zasady działania Sklepu

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny we wszystkie dni w roku. 
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich.
 5. Wszystkie podawane ceny są cenami netto, do których będzie naliczany podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej oraz koszty transportu czy ubezpieczenia, jeżeli takie będą miały miejsce.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (np. przeceny, promocje). Zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych przez Klientów i przyjętych do realizacji.
 8. Podane ceny obowiązują tylko w sklepie..
 9. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu oraz jego pełną akceptację.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetego, którego właścicielem jest PIK.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu Internetowego i OWS oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.piklozyska.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zatwierdź" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zatwierdź".
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) obowiązującymi w PIK.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i OWS

Dostawa

 1. Zamawiane towary dostarczane są na koszt Klienta przez firmę spedycyjną  wg obowiązującego cennika tej firmy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3.
 2. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 3. Koszty przesyłek do Klienta ponosi PIK, jeżeli jednorazowa wartość zamówienia będzie wyższa niż 500 zł netto.
 4. Na żądanie Klienta przesyłka zostanie ubezpieczona za dodatkową opłatą.
 5. Klient może również może odebrać towar osobiście zgłaszając się pod wskazany przez sklep adres.

Ceny i metody płatności

Zapłata za zamówiony towar może nastąpić:

 1. gotówką  - w przypadku odbioru własnego;
 2. kartą płatniczą  - zamówienie może zostać przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w Internecie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji;
 3. przelewem bankowym - na konto ,21 1500 1041 1210 4000 9481 0000 z tym, iż na przelewie w polu „tytułem" należy podać numer zamówienia.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, wysyłając wypełniony czytelnie FORMULARZ ZWROTU ( do pobrania na stronie internetowej PIK) , w terminie 14 dni  na adres ul. Aleja Poznańska 79 , 64-920 Piła
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres PIK - Magazyn Centralny  64-920 Piła, ul. Aleja Poznańska 79.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu zgodnie z OWS.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. PIK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu oraz OWS, należy kierować na FORMULARZU REKLAMYCYJNYM ( dostępnym na stronie internetowej PIK)  na adres ul. Aleja Poznańska 79, 64-920 Piła.
 3. PIK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. PIK  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Aleja Poznańska 79, 64-920 Piła lub , mailowo pod adres esklep@piklozyska.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. PIK  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PIK a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PIK a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PIK.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 

Szanowny Kliencie,


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.


W związku z tym chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PIK-ŁOŻYSKA Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach.


Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.


Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PIK-ŁOŻYSKA” EKSPORT-IMPORT Józef Kot z siedzibą w Pile (64-920), ul. Aleja Poznańska 79. Twoje dane osobowe zbieramy w związku ze świadczonymi usługami, zawieraniem i wykonywaniem umów, w celu umożliwienia realizacji usług oraz rozliczeń. Dane osobowe są zapisywane w systemach informatycznych naszej firmy lub przechowywane w formie papierowej (umowy, faktury, dokumentacja księgowa, itp.)..

Jako PPUH PIK-ŁOŻYSKA możemy gromadzić Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Podstawą przetwarzania danych są zawarte umowy, wyrażone zgody, jak również prawnie uzasadnione interesy firmy lub wypełnianie obowiązków ustawowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz sprzedaży oferowanych przez nas towarów, w tym w szczególności czynności wynikających z zawartej umowy, wystawiania faktur, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw PPUH PIK-ŁOŻYSKA zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu PPUH PIK-ŁOŻYSKA,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji technicznych i handlowych

PPUH PIK-ŁOŻYSKA mogą przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PPUH PIK-ŁOŻYSKA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności PPUH PIK-ŁOŻYSKA może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe, informatyczne i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PPUH PIK-ŁOŻYSKA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PPUH PIK-ŁOŻYSKA ,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

PPUH PIK-ŁOŻYSKA stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez nas i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi na działanie PPUH PIK-ŁOŻYSKA do właściwego organu nadzorczego (tj do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w przyszłości - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
 3. żądania usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym”), o ile Dane są już zbędne dla celów, w których zostały zebrane, a nie zachodzą okoliczności przewidziane prawem dla dalszego ich przetwarzania,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;
 5. przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące (np. w celu przekazania innemu dostawcy usług),
 6. sprzeciwu; wobec przetwarzania Danych w celu marketingu bezpośredniego albo dotyczącego przetwarzania Państwa Danych w ramach prawnie uzasadnionych interesów FHU Sznajder, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją.

W celu realizacji swoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wniesienia sprzeciwu mogą Państwo kontaktować się pod adresem mailowym biuro@pikup.com.pl albo tradycyjną pocztą na adres: PPUH PIK-ŁOŻYSKA 64-920 Piła, Aleja Poznańska 79